Styrelsen

Föreningens styrelse utses av årsmötet och består av ordförande, kassör och ett antal styrelseledamöter.

Två revisorer, som granskar klubbens verksamhet och räkenskaper utses också av årsmötet.

Styrelsen arbetar ideellt och vi är tacksamma för all hjälp vi kan få från alla som har ett intresse av att klubbens verksamhet utvecklas.

Bilaga: Stadgar

Kallelse till 2018 års årsmöte Veberöds tennisklubb

Tid: Onsdag 14:e mars 19:00
Plats: Veberöds tennishall

Välkomna till årsmöte! Anmäl dig till styrelsen@vtk.se. Dagordning

§1  Mötets öppnande

§2  Val av ordförande och sekreterare, samt två justeringsmän

§3  Godkännande av dagordningen

§4  Frågan om mötets behöriga utlysande

§5  Övriga frågor

§6  Styrelsens verksamhetsberättelse

§7  Revisorernas berättelse

§8  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§9  Val av VTK:s ordförande för en tid av ett år

§10  Val av vice ordförande och kassör för en tid av ett år

§11  Val av styrelseledamöter för en tid av ett år

§12  Val av styrelsesuppleanter

§13  Val av 2 revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Årsavgift för 2019

Styrelsens förslag: Oförändrad medlemsavgift
– Junior: 350 kr/år
– Senior:  400 kr/år
– Familj:  600 kr/år

§16  Inkomna förslag från medlemmar

§17  Mötets avslutande