Kallelse till Årsmöte Veberöds Tennisklubb

Välkomna till årsmöte Torsdag 9 mars kl 19:00 i Veberöds tennishall! Vi behöver välja ny kassör för att kunna fortsätta verksamheten. Dessutom kommer vi diskutera hallens framtid.

Därför är det viktigt att så många som möjligt kommer, anmäl dig till styrelsen@vtk.se.

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande och sekreterare, samt två justeringsmän
§3 Godkännande av dagordningen
§4 Frågan om mötets behöriga utlysande
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§6 Revisorernas berättelse
§7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§8 Val av VTK:s ordförande för en tid av ett år
§9 Val av vice ordförande och kassör för en tid av ett år
§10 Val av styrelseledamöter för en tid av ett år
§11 Val av styrelsesuppleanter
§12 Val av 2 revisorer
§13 Val av valberedning
§14 Årsavgift för 2018
§15 Inkomna förslag från medlemmar
§16 Övriga frågor
§17 Mötets avslutande

Mer information